ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਡਫਲੈਪ ਕੀ ਹੈ ?
ਮਡਫਲੈਪ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇਲ ਤੇ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਕੀ ਮਡਫਲੈਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ (ਮਨੋਰੰਜਨਕ ਵਾਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
ਤੁਸੀਂ ਮਡਫਲੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਮਡਫਲੈਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿੱਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:

1. ਮਡਫਲੈਪ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ|
2. “ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਡ” ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ|
3. ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਡ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪੰਪ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ|
4. ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਰੋ|

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ (ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਰੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ)|

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਡਫਲੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਡਫਲੈਪ ਦੀ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਰਸੀਦ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਦੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧੋ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ|
ਮਡਫਲੈਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ACH ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ Mudflap ਐਪ ਫੀਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.9% ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਮਡਫਲੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ "Find fuel" ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ| ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਮਡਫਲੈਪ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਲਣ ਛੂਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮਡਫਲੈਪ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਿੱਧੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ. ਇਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰਫ-ਮਡਫਲੈਪ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ|
ਮੈਨੂੰ ਮਡਫਲੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮਡਫਲੈਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਡਫਲੇਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਗੇ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਭਰਵਾਓ, ਮਡਫਲੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਛੂਟ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਵੇਗਾ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਕੀ ਮਡਫਲੈਪ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫਲੀਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਡਫਲੈਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੀਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ / ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਮੁਡਫਲੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੈਂਕ-ਗਰੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸਐਸਐਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਡਫਲੈਪ ਨਾਲ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਮੈਨੂੰ IFTA ਲਈ ਬਾਲਣ ਰਸੀਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਮਡਫਲੈਪ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਹਰ ਮਦਫਲੈਪ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਸੀਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦੇ Fuel code ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਕੀ ਮਡਫਲੈਪ ਇੱਕ IFTA ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ IFTA ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੋਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲੀਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਮੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਡਫਲੈਪ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ?
ਜਲਦੀ| ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਡਫਲੈਪ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮਡਫਲੈਪ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮਡਫਲੈਪ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ|
ਮੈਂ ਮਡਫਲੈਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ [email protected] 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1-888-885-3835' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ| ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ!